Skip to content

PTC Desk

Home | PTC Desk

PTC Desk

पत्रव्यवहार शाखा

 • आवक जावक          
 • खरेदी
 • प्रशिक्षण

आस्थापना शाखा

 • नेमणूका
 • रजा
 • सेवा अभिलेख

लेखा शाखा

 • पगार
 • सेवानिवृत्ती वेतन
 • बिले

लघुलेखक शाखा

 • गोपनीय प्रत्रव्यवहार
 • वार्षिक मुल्यमापन अहवाल